• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ymgynghori ar Faterion Gwledig

Mae amser gennych o hyd i leisio'ch barn am faterion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin.
Mae'r cyfnod ymgynghori ar Faterion Gwledig wedi cael ei ymestyn ac mae gan drigolion bellach hyd at 30 Ebrill, 2018 i leisio'u barn am faterion sy'n bwysig, yn eu barn nhw, i sicrhau ffyniant cymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.
Mae grŵp gorchwyl wedi'i sefydlu gan y Cynghorydd Cefin Campell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig.
Nod y grŵp fydd ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig, a pharatoi adroddiad gydag argymhellion ynghylch sut y gall y cyngor, mewn partneriaeth â chyrff a sefydliadau eraill, weithredu i sicrhau bod yna adfywiad dros y blynyddoedd i ddod.
Bydd y gweithgor trawsbleidiol, sydd yn cynnwys cynrychiolwyr o Blaid Cymru, y Blaid Lafur a grwpiau annibynnol, yn gwneud gwaith ymchwil ac yn ymgynghori ag ystod mor eang â phosibl o randdeiliaid er mwyn adnabod y materion penodol sy'n effeithio ar gymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin.
Yn ogystal â gofyn am farn y bobl ynghylch yr heriau iddyn nhw, mae'r ymgynghoriad hefyd yn gofyn i bobl nodi unrhyw gyfleoedd posibl i wneud gwelliannau.
Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell: "Rydym am roi'r cyfle i gynifer o bobl â phosibl ddweud eu dweud felly rydym wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau hyd at Ebrill 30. Rwy'n gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn gan fod y wybodaeth hon yn bwysig iawn a bydd yn sail i'n cynllun gweithredu. Bydd hefyd yn ein helpu ni i nodi sut a ble y gallwn ni fynd i'r afael ag unrhyw faterion."

•  Gall pobl gymryd rhan ar-lein drwy fynd i'r adran 'Dweud eich dweud' ar wefan y cyngor neu drwy ffonio'r ganolfan gyswllt ar 01267 234567 i gael copi papur.
Diweddarwyd y Dudalen ar: 12/04/2018 (14:59)