• Hepgor gwe-lywio
  • English

Swyddogion y Cyngor yn atafaelu cŵn oedd yn dioddef

Yr wythnos hon mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymryd nifer o gŵn a oedd yn dioddef oddi ar fridiwr.

Wrth i'r tymheredd godi ar draws Cymru, daeth swyddogion iechyd anifeiliaid o hyd i'r cŵn mewn cyflwr gwael o ran iechyd ac yn byw mewn amodau eithriadol o wael.

Roeddent wedi cael eu cloi mewn tŷ heb unrhyw fath o system awyru, dŵr, bwyd nac ardal lân i gysgu. Yn dilyn achub y cŵn dywedodd milfeddyg ar sail cyflwr corfforol a meddyliol y cŵn roedd yn amlwg iawn nad oedd yr anifeiliaid wedi cael ymarfer corff digonol ac nid oeddent yn gyfarwydd â phobl.

Mae'r Cyngor yn cymryd ymagwedd dim goddefgarwch ar unrhyw un nad yw'n gofalu am anifeiliaid ac sy'n bridio cŵn yn anghyfreithlon.

Mae gan unrhyw berson sy'n berchen ar anifail neu sy'n gyfrifol amdano rwymedigaeth gyfreithiol i sicrhau bod anghenion yr anifail o ran lles yn cael eu diwallu. Gall unrhyw un sy'n methu â gwneud hynny gael ei anfon i'r carchar.

Yn ogystal, mae'n rhaid i unrhyw un sy'n bridio tri neu ragor o dorllwythi neu sy'n cyflenwi cŵn bridio nad ydynt wedi cael eu bridio ganddynt gael trwydded gan yr awdurdod lleol, ac mae'r drwydded yn cael ei gwirio bob blwyddyn yn ystod ymweliadau dirybudd.

Mae swyddogion yn annog unrhyw un sy'n cŵn bach neu gi i wirio statws y bridiwr gyda'r Cyngor ymlaen llaw. Dylent hefyd fynd i weld y ci bach gyda'i fam a gofyn yr holl gwestiynau angenrheidiol o ran brechiadau, gofal iechyd, deiet, ac ati.”

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy'n gyfrifol am iechyd anifeiliaid: “Rydym yn cynghori'n unrhyw un sy'n ystyried prynu ci bach i feddwl yn ofalus am yr ymrwymiad hwnnw, ac i feddwl a yw'n gallu fforddio darparu popeth y mae ei angen ar yr anifail drwy gydol ei oes. Rydym hefyd am bwysleisio'r pwysigrwydd o wneud digon o ymchwil, nid yn unig i'r brid, ond hefyd i'r bridiwr.

Mae methu â gofalu am anifeiliaid a bridio cŵn yn anghyfreithlon yn faterion difrifol iawn ac ni fyddwn yn oedi cyn defnyddio'r gyfraith a gwasanaeth y llysoedd i ymdrin ag unrhyw un sy'n troseddu”

Os oes gan unrhyw un bryderon o ran cŵn yn cael eu bridio'n anghyfreithlon gallant ffonio 01267 234567 neu o ran pryderon ynghylch lles anifeiliaid gellir cysylltu â'r RSPCA ar 0300 1234 9999.

Yn ôl y gyfraith:

Mae gar unrhyw berson sy'n berchen ar anifail neu sy'n gyfrifol amdano rwymedigaeth gyfreithiol i sicrhau bod ei anghenion o ran lles yn cael eu diwallu. Gall methu â gwneud hyn fod yn drosedd o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, a gall olygu dirwy o hyd at £20,000 a hyd at 51 wythnos yn y carchar. Rhaid i bob anifail gael y canlynol o leiaf;

  1. Amgylchedd addas i fyw
  2. Deiet iach gyda dŵr yfed glân a ffres bob amser
  3. Y cyfle i ymddwyn yn normal
  4. Cwmni priodol

 

 

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 11/07/2018 (11:57)