• Hepgor gwe-lywio
  • English

Y Cyfryngau

Mae Swyddfa'r Wasg yn cyhoeddi rhyw 1,500 o ddatganiadau i’r wasg bob blwyddyn. Hefyd rydym, ar gyfartaledd, yn ymdrin â rhyw 4,000 o ymholiadau ac yn ateb mwy na 10,000 o alwadau ffôn bob blwyddyn.

Er mwyn ei gwneud yn haws ichi gysylltu â ni, rydym yn trefnu bod gwybodaeth y gofynnir yn fynych amdani - gan gynnwys datganiadau, ceisiadau am ffilmio ac am gyfweliadau, a ffeithiau ac ystadegau am bwnc sy'n destun sylw ar y pryd yn y newyddion - yn cael ei llwytho yma.

Pan fyddwn yn ymateb i ymholiadau gan y wasg, neu’n cyhoeddi datganiadau i’r wasg, rydym yn dilyn Protocol ynghylch y Wasg a’r Cyfryngau a gytunwyd gan y Cyngor Llawn yn 2015.

Lawrlwythwch Brotocol Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y Wasg a’r Cyfryngau (.pdf)

 

+Cystylltu â ni

Mae staff yn bresennol yn swyddfa'r wasg yn ystod yr oriau swyddfa arferol rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Gellir rhoi rhif ffôn mewn argyfwng i newyddiadurwyr achrededig sy'n gofyn am hynny.

Rydym yn ymdrin â holl ymholiadau'r wasg ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, ac rydym yn gofyn yn barchus ichi beidio â chysylltu â swyddogion yn uniongyrchol.

Os oes gennych ymholiad cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 224900, drwy anfon neges e-bost at swyddfawasg@sirgar.gov.uk. Rydym yn cydnabod holl ymholiadau'r wasg sy'n ein cyrraedd ar ffurf neges e-bost. Os na chlywch chi gan aelod o'n tîm, ffoniwch ni i gadarnhau bod eich neges wedi ein cyrraedd.

A fyddwch cystal â nodi nad yw tîm y wasg yn ymdrin ag ymholiadau gan y cyhoedd. Os nad ydych yn newyddiadurwr, ac os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â Galw Sir Gâr drwy ffonio 01267 234567 neu drwy anfon neges e-bost at galw@sirgar.gov.uk.

+Datganiadau

Pan gawn ni nifer o geisiadau am ddatganiadau ynghylch mater penodol, rydym yn eu gosod yma. Mae croeso i aelodau'r wasg ddefnyddio'r datganiadau hyn, cyhyd â'u bod yn cael eu priodoli'n gywir ac yn cael eu defnyddio mewn modd priodol.

Y datganiadau diweddaraf:

[Dim datganiadiadau]

+Cywiro'r Cofnod

Efallai y bydd yn rhaid inni, o bryd i'w gilydd, gywiro neu gynyddu eglurder erthygl a gyhoeddwyd os yw'n cynnwys ffeithiau anghywir neu os nad yw'n adlewyrchu'r ffeithiau. Rydym yn cydweithio'n agos â'r cyfryngau i unioni unrhyw faterion, a'r rhan fwyaf o'r amser rhoddir sylw i unrhyw gywiriad neu eglurhad yn ddiymdroi. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau prin iawn, rydym yn defnyddio'r dudalen hon i gywiro'r cofnod, ac i roi'r wybodaeth gywir ichi.

Y cywiriadau diweddaraf: 

Nid oes dim cywiriadau ar hyn o bryd

+Ffeithiau ac Ystadegau

Weithiau rydym yn cael nifer o geisiadau am wybodaeth ynghylch pwnc penodol, er enghraifft pan fo'r tywydd yn wael iawn. Er mwyn ei gwneud yn haws ichi gael y ffeithiau a'r ystadegau, rydym o bryd i'w gilydd yn gosod ffeithlenni yma.

Mae croeso i aelodau'r wasg ddefnyddio'r wybodaeth honno, cyhyd â bod y ffeithiau a'r ystadegau'n cael eu cyfleu fel y'u darparwyd, ac yn cael eu defnyddio mewn modd priodol.

Y ffeithlenni diweddaraf: 

Nid oes dim ffeithlenni ar hyn o bryd

+Ceisiadau am gyfweliadau

Rydym yn barod iawn i helpu'r cyfryngau i drefnu cyfweliadau gydag Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol a/neu uwch-swyddogion. Cysylltwch â ni yn ystod oriau swyddfa drwy ffonio 01267 224037 neu e-bostio swyddfawasg@sirgar.gov.uk, gan roi cymaint o rybudd â phosibl.

Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod rhywun ar gael i siarad yn yr iaith y bu ichi ofyn amdani; fodd bynnag, mae'n rhaid sylweddoli bod posibilrwydd na fydd modd trefnu hynny bob amser.

+Ffilmio yn Sir Gaerfyrddin

Rydym yn barod iawn i'ch helpu â'ch gofynion ffilmio. Cysylltwch â ni gymaint ymlaen llaw ag y gallwch drwy ddefnyddio'r ffurflen Cysylltu â ni, gan roi gwybod inni pwy ydych chi, pryd yr ydych am ffilmio, beth yw diben y gwaith ffilmio, ac a oes gennych unrhyw ofynion penodol, e.e.  llefydd parcio.

Mae angen caniatâd arnoch i ffilmio ar unrhyw dir sy'n eiddo i’r Cyngor, gan gynnwys traethau, parciau ac adeiladau.

Cyn y rhoddwn ganiatâd, mae'n rhaid inni gael gwybod bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a'ch bod wedi cynnal unrhyw asesiadau risg perthnasol.